CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

18/04/2023 00:30:47 45 |

CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ghi nhận việc thay đổi Loại giấy tờ pháp lý và Số giấy tờ pháp lý của Người đại diện pháp luật Công ty.

Xem Chi tiết

Tin liên quan

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

Báo cáo thường niên năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch
Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023
Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023