Thông báo v/v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022 15:18:55 55 |

Thông báo v/v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022.

cbtt19 001.pdf

Tin liên quan

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo quản trị công ty - 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo quản trị công ty - 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo quản trị công ty - 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 đã soát xét
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 đã soát xét

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 đã soát xét

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lê Tư

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần tập đoàn Mgroup năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo v/v chấp thuận đăng ký giao dịch UPCOM và ngày giao dịch đầu tiên
Thông báo v/v chấp thuận đăng ký giao dịch UPCOM và ngày giao dịch đầu tiên

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch UPCOM và ngày giao dịch đầu tiên