Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 đã soát xét

20/08/2022 14:32:02 66 |

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 đã soát xét.

Tài liệu gồm:

- Báo cáo riêng

- Báo cáo hợp nhất

- Giải trình biến động kinh doanh, báo cáo riêng

- Giải trình biến động kinh doanh, báo cáo hợp nhất

- Giải trình chênh lệch giữa báo cáo soát xét và báo cáo tự lập

Tài liệu tham khảo

BCTC_RIENG_6TH.pdf
BCTC_Hop nhat_6TH.pdf
GTBD_Rieng_6.pdf
GTBD_Hop nhat_6.pdf
GTBD_chenhlech_6.pdf

Tin liên quan

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lê Tư

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

Báo cáo kết quả giao dịch Người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch Người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch Người nội bộ

CBTT v/v phạt hành chính về thuế
CBTT v/v phạt hành chính về thuế

CBTT v/v phạt hành chính về thuế

Báo cáo quản trị công ty - 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo quản trị công ty - 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo quản trị công ty - 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Thông báo v/v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
Thông báo v/v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Thông báo v/v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022