Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ

19/03/2021 16:13:42 311 |

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập Đoàn MGROUP tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Vui lòng xem tài liệu đính kèm bên dưới:

Thong-bao-hop-DHDCD-2021.pdf