Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022 18:53:00 230 |

Các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04.2022.Thong bao moi hop.pdf
Giay Uy quyen tham du DHDCD 2022.pdf
Giay Xac nhan tham du DHDCD 2022.pdf
01.2022.TTr.ĐHĐCĐ_5.52022.pdf
02.2022.TTr.Mgroup_5.5.2022.pdf
03.2022.TTr-DHDCD.pdf
05.2022.TTR-DHDCD.pdf
07.2022.TTR-DHDCD.pdf
08.2022.TTR-DHDCD.pdf
04.2022.TTR_bks.pdf
06.2022.TTR_bks.pdf