Người MGROUP - Một lòng phụng sự

420 |

Người MGROUP là mỗi cá nhân chuyên nghiệp tạo nên một tập thể vững mạnh với 5 giá trị cốt lõi: TÂM - TẦM - TÀI - TRÍ - TÍN.

 

Nguyên tắc, linh hoạt, công bằng, văn minh là cách mà MGROUP quản lý, vận hành doanh nghiệp.

 

Hàng năm MGROUP phát động phong trào “Tập đoàn học tập” với các chương trình kích hoạt năng lượng, trại rèn luyện, đào tạo, học tập và làm việc theo pháp luật.

 

Tổ chức các hoạt động Văn - Thể - Mỹ để gắn kết tinh thần đoàn kết giữa các cá nhân và tập thể; giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các Công ty thành viên.

 

Mỗi con người MGROUP là một đại sứ thương hiệu của Tập đoàn, góp phần xây dựng và lan tỏa lòng nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh, lòng dũng cảm, tư duy sáng tạo.