Năng lực cạnh tranh

456 |

Kinh nghiệm quản lý:

Kinh nghiệm đầu tư, quy hoạch, xây dựng và kinh doanh, phát triển bất động sản


Đội ngũ Nhân sự:

Chất lượng lãnh đạo của CEO và các quản lý cấp cao, khả năng điều phối, tính sáng tạo, linh hoạt, thích nghi của CEO và ban lãnh đạo tốt


 

 

Khả năng Marketing:

Đầu tư vào Phân tích, nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược cung cấp sản phẩm mới tới phân khúc khách hàng tiềm năng.


Khả năng tài chính:

Dòng tiền tốt, khả năng vay nợ ngắn hạn và dài hạn cao, năng lực huy động vốn mới trong tương lai gần.