Giới thiệu

1751 |

 

TẦM NHÌN

 

 

MGROUP - tập đoàn đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản chuyên nghiệp, mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

 

 

Người MGROUP suy nghĩ và hành động vì lý tưởng chung của tổ chức và phụng sự Xã hội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

Xây dựng một nền văn hóa đổi mới độc đáo, đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững của tập đoàn. Chúng tôi xác định các giá trị cốt lõi là các nguyên tắc và nguyên tắc này ảnh hưởng đến thái độ, chuẩn mực và niềm tin của toàn thể cán bộ - nhân viên.

 

HỆ SINH THÁI MGROUP