ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

28/04/2024 09:37:48 170 |

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chiều ngày 27/4/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP (mã CK: MGR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung khác với sự nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Tải nội dung Đại hội

Tin liên quan

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2024
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2024

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2024

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Báo cáo thường niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023