Cơ cấu tổ chức

1058 |
 
Hệ sinh thái MGROUP gồm 5 thương hiệu chính, điều hành tự chủ, hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm về kế hoạch và kết quả kinh doanh. Bộ máy điều hành trung tâm Tập đoàn bao gồm các phòng, ban chức năng để hỗ trợ, giám sát và tư vấn hoạt động toàn hệ thống.
 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

 


PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN


Xúc tiến, đầu tư, đấu thầu, mua bán, sáp nhập các dự án bất động sản;  

Lập, quy hoạch và thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư;

Xúc tiến pháp lý các dự án từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc;

Là đầu mối giải quyết các vấn đề có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng và trong quá trình thực hiện dự án.


PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ


Tham mưu cho lãnh đạo về công tác nhân sự, đê xuất tuyển dụng, đào tạo nhân viên.

Trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ lưu trữ, văn thư hành chính và quản lý tài sản,

Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành.


PHÒNG PHÁP CHẾ


Tham mưu tuân thủ đầy đủ và chính xác về pháp lý, pháp luật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp liên quan đến tất cả các lĩnh vực và hoạt động của Tập đoàn theo đúng các quy định và thẩm quyền;

Đồng thời tổ chức công tác kiểm tra và xử lý các vụ việc liên quan đến việc chấp hành pháp luật; chấp hành các quy chế, quy định;

Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, cũng như những nội quy, quy định nội bộ liên quan đến pháp lý;

Cập nhật hệ thống và thể chế hóa các văn bản pháp lý.


PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


Tham mưu cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán, công tác quản lý vốn, tài sản;

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

Công tác quản lý chi phí và phân tích hoạt động kinh tế;

Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng các chuẩn mực và Luật Kế toán hiện hành nhằm phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ các hoạt động kinh doanh của công ty và tình hình tài sản của công ty. 


PHÒNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN


Tư vấn, phân phối, tiếp thị các dịch vụ bất động sản cho các Chủ đầu tư.


PHÒNG MARKETING


Xây dựng và quản lý thương hiệu, chuyển tải thông điệp của Tập đoàn;

Nghiên cứu và dự báo thị trường, hoạch định, định giá sản phẩm;

Tổ chức, triển khai chương trình quảng cáo, phát triển sản phẩm mới.