Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

29/01/2024 11:17:35 151 |

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và Báo cáo Quản trị công ty năm 2023

- Báo cáo RiêngGiải trình biến động

- Báo cáo Hợp nhấtGiải trình biến động

- Báo cáo Quản trị công ty năm 2023.

Tin liên quan

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Báo cáo thường niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo Quản trị công ty năm 2023
Báo cáo Quản trị công ty năm 2023

Báo cáo Quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023